Papatsonis Takis
 
Liste des œuvres
 

Α. Poésie :

a. Eklogi A΄(1934)

b. Eklogi Β΄ (1962)

c. "Guide Bleu" (1973)


B. Essais :

a. Tetraperatos Kosmos A΄(1966), V΄(1976)

. Opou in kipos (1972)

. Friedrich Holderlin (1970)

d. Ethnegersia: Solomos, Kalvos (1970)

C. Souvenirs de voyages :

a. Askisi ston Atho, itoi pidalion niptikon gia peridiavasi tou Orous (1963)

b. Ta Moldovlachika tou Mythou (1965)

D. Traductions :

Metefrase erga ton poiiton: T. Eliot, P. Klontel, Chenterlin, L. Aragkon, Sain Tzon Pers, Entgkar Alan Poe.