• Παπαρρηγόπουλος Δημήτριος
1843-1873
 
Βιογραφία   Εργογραφία   Βιβλιογραφία