Ραγκαβής Αλέξανδρος Ρίζος
Διονύσου πλους
 
 
Ποιήματα (τίτλος έργου: Διονύσου πλους), Εκδόσεις Φέξη 1965, Σσ.13-30, Πρώτη Έκδοση Έργου:1864
 
 
α΄

Η έκτασις του αχανούς

Αιγαίου εκοιμάτο,

κ' έβλεπες δύο ουρανούς

ο εις ην άνω κυανούς

γλαυκός ο άλλος κάτω.

β΄

Αι διαλείπουσαι πνοαί

του έαρος εφύσων

αμφίβολοι και αραιαί

μακράν δ' εφαίνοντ' ως σκιαί

αι κορυφαί των νήσων.

γ΄

Η δύσις πύλη φλογερά,

λαμπράς αντανακλάσεις

ηκόντιζεν εις τα νερά,

ως άν ενέμοντο πυρά

την πλάκα της θαλάσσης.

δ΄

Αλλ' όπου νότος εις γλαυκάς

ταινίας την ερρίκνου,

τίς ήτο, όρνις ή ολκάς,

ήτις ετάνυε λευκάς

τας πτέρυγας ως κύκνου;

ε΄

Ήτον ολκάς, ουχί πτηνόν,

ως δ' έφθασε πλησίον,

μέλαν εφαίνετο βουνόν

και τον ιστόν του Τυρρηνών

εκόσμει επισείων.

ς΄

Μόλις επήνθουν αργυροί

αφροί περί την τρόπιν,

κ' εννόεις ότι προχωρεί,

διότι έσχιζεν ευρύ

το ίχνος του κατόπιν.Εκτενέστερο απόσπασμα του παραπάνω έργου θα είναι διαθέσιμο στις ιστοσελίδες του ΠΟΘΕΓ αμέσως μετά την ολοκλήρωση της νομικής διαδικασίας εκχώρησης στο ΙΕΛ των σχετικών δικαιωμάτων χρήσης από τους κατόχους των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί του συγκεκριμένου έργου.