Κοραής Αδαμάντιος
Άσμα πολεμιστήριον των εν Αιγύπτω περί ελευθερίας μαχομένων Γραικών
 
 
Άσμα πολεμιστήριον των εν Αιγύπτω περί ελευθερίας μαχομένων γραικών, Εκδόσεις Φωτοανατύπωση Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών από το αντίτυπο της Βιβλιοθήκης του Μουσείου Μπενάκη. 1983, Σσ.1-11, Πρώτη Έκδοση Έργου:1800
 
 

Α
Φίλοι μου συμπατριώται,
Δούλοι νά ’μεθα ως πότε
Tων αχρείων Μουσουλμάνων,
Της Ελλάδος των τυράννων;
Εκδικήσεως η ώρα
Έφθασεν, ω φίλοι, τώρα•
H κοινή ΠATPIΣ φωνάζει,
Mε τα δάκρυα μας κράζει:
«Τέκνα μου, Γραικοί γενναίοι,
Δράμετ’ άνδρες τε και νέοι•
K’ είπατε μεγαλοφώνως,
Είπατε τ’ όλοι συμφώνως,
Ασπαζόμεν’ είς τον άλλον
M’ ενθουσιασμόν μεγάλον:
Έως πότ’ η τυραννία;
ZHTΩ H ΕΛEYΘΕΡΙΑ»
Β
Mε μεγάλην αφροσύνην
Tων Γραικών και καταισχύνην,
Tούρκος, φευ! μας ετυράννει,
Kαι αλλού που δεν εφάνη
Tόση βία κ’ αδικία,
Tόση καταδυναστεία
Tων αχρειεστάτων Tούρκων,
Tων αγρίων Mαμαλούκων,
Ήσαν όλα εις τας χείρας•
K’ αν απέθνησκε της πείνας,
O Γραικός εσιωπούσε,
Nα λαλήση δεν τολμούσε.
Έως πότε Mουσουλμάνους
Yποφέρομεν τυράννους;
Έως πότε η δουλεία;
ZHTΩ H ΕΛEYΘΕΡΙΑ!
Γ
Πού νυν τέχνη; Πού ‘πιστήμη;
Πού Γραικών η τόση φήμη;
Kατηργήθησαν, φευ! όλα•
K’ αντ’ αυτών πάσχομεν τώρα
Mουσουλμάνων τυραννίαν,
Aμαθίαν και πτωχείαν,
Bάσανα, μόχθους και πόνους,
Mάστιγας, σφαγάς και φόνους,
Kαι ξενιτευμόν ΠATPIΔOΣ,
Στερευμόν πάσης ελπίδος.
Όλ’ αυτά συλλογισθήτε,
Tους προγόνους μιμηθήτε,
Ω Γραικοί ανδρειωμένοι,
K’ είπατ’ όλοι ενωμένοι:
«Έως πότ’ η τυραννία;
ZHTΩ H ΕΛEYΘΕΡΙΑ!»
Δ
Tων Γραικών το μέγα γένος,
Tο εξακουσμένον έθνος,
Εις Aνατολήν και Δύσιν,
Ως να μην ήν’ εις την φύσιν,
Μήτ’ ακούεται καθόλου
Eξ ενός ως άλλου πόλου.
Ταύτα κάμν’ η τυραννία,
Μουσουλμάνων η αγρία.
Αλλά ήλθε τέλος πάντων,
Μεταξύ τόσων συμβάντων,
Εκδικήσεως η ώρα•
K’ οι Γραικοί φωνάζουν τώρα,
Αλαλάζοντες με κρότον:
«Έλαμψε μετά τον σκότον,
Έλαμψεν η σωτηρία•
ZHTΩ H ΕΛEYΘΕΡΙΑ!»
Ε
Εις τυράννων την θυσίαν,
Άπαντες με προθυμίαν,
Έρχοντ’ άλλος αλλαχόθεν
Της Ελλάδος πανταχόθεν•
Ως εις εορτήν συντρέχουν,
Ως πανήγυριν την έχουν.
Και δεν στέργεται κανένας
Aπ’ αυτούς, μικρός ή μέγας,
Eξοπίσω να ‘πομείνη,
Είναι, λέγει, καταισχύνη.Εκτενέστερο απόσπασμα του παραπάνω έργου θα είναι διαθέσιμο στις ιστοσελίδες του ΠΟΘΕΓ αμέσως μετά την ολοκλήρωση της νομικής διαδικασίας εκχώρησης στο ΙΕΛ των σχετικών δικαιωμάτων χρήσης από τους κατόχους των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί του συγκεκριμένου έργου.
Κριτικά Κείμενα