Δούκας Νεόφυτος
Λόγος προς τον περιβόητον Βεζύρην Αλή Πασάν των Ιωαννίνων. Προτρεπτικός προς αποκατάστασιν Σχολείου Ελληνικού εν τω Ζαγορίω.
 
 
«Λόγος προς τον περιβόητον Βεζύρην Αλή Πασάν των Ιωαννίνων. Προτρεπτικός προς αποκατάστασιν Σχολείου Ελληνικού εν τω Ζαγορίω Πανηγυριστής», (..), Εκδόσεις Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Αίγινα 1835, Σσ.55-63, Πρώτη Έκδοση Έργου:1820
 
 
Υψηλότατε, Υπέρτατε και μεγαλοπρεπέστατε Ηγεμών και Βεζύρη Αλή—Πασσά,

Ο Θεός, όπου έκαμε τούτον τον κόσμον, και τον υπέταξεν εις τον άνθρωπον κατά μέρος, αυτός εφρόντισε, και να τον στερεώση να μένη δια πάντα, έως οπού είναι το θέλημά του· δια τούτο την μεν ημέραν τον φωτίζει με τον ήλιον την δε νύκτα με το φεγκάρι του, και με όλα τα άλλα καλά. Επειδή όμως οι άνθρωποι υπερβαίνουν πολλάκις το θέλημα του Θεού, και εμποδίζουν το κοινόν καλόν, κατατρέχοντες ένας τον άλλον, δια τούτο πάλιν ο φιλάνθρωπος θεός, δια να τους βαστά εις ειρήνην, διορίζει κατά καιρούς εξουσιαστάς να τους εμποδίζουν από το κακόν, και να τους φέρουν εις το καλόν· και δια να γίνη τούτο καλά, διαλέγει άνδρας, οπού έχουν και αξιότητα μεγαλυτέραν, και φιλανθρωπίαν περισσοτέραν.Εκτενέστερο απόσπασμα του παραπάνω έργου θα είναι διαθέσιμο στις ιστοσελίδες του ΠΟΘΕΓ αμέσως μετά την ολοκλήρωση της νομικής διαδικασίας εκχώρησης στο ΙΕΛ των σχετικών δικαιωμάτων χρήσης από τους κατόχους των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί του συγκεκριμένου έργου.
Κριτικά Κείμενα