Βαλαωρίτης Αριστοτέλης
 
Βιβλιογραφία
 
  1. Βαλαωρίτης Αριστοτέλης: Βίος και Έργα, τόμ. Α΄- Γ΄, εν Αθήναις 1907 [Βιβλιοθήκη Μαρασλή], Τύποις Π. Δ. Σακελαρίου.
  2. Αποστολάκης Γιάννης, Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, Αισθητική μελέτη, Αθήνα 1936.
  3. Σαββίδης Γ. Π. (επιμ.), Φωτεινός, Αθήνα 1970, Ερμής.
  4. Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, Α΄ Βίος, επιστολές και πολιτικά κείμενα, φιλολογική επιμέλεια Γ. Π. Σαββίδης και Νίκη Λυκούργου, Αθήνα 1980, Ίκαρος.
  5. Αριστοτέλης Βαλαωρίτης Β΄ Ποιήματα και πεζά, επιλογή και φιλολ. επιμ. Γ. Π. Σαββίδης και Ελένη Τσαντσάνογλου, Αθήνα 1981, Ίκαρος.
  6. Αριστοτέλης Βαλαωρίτης (1824 – 1879): [Αφιέρωμα] Νέα Εστία, Χριστούγεννα 1979.
  7. Γρηγόρης Γεράσιμος, (Σύνθεση – επιμέλεια), Συμβολή στη Βιβλιογραφία Βαλαωρίτη, στον τόμο (της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών): Αριστοτέλης Βαλαωρίτης ο αρματολός της λύρας, 1824 – 1879  <Βίος, έργα, ανθολογία, κριτική εικόνες, βιβλιογραφία>. Αθήνα 1975, σσ. 157 – 158.
  8. Βιβλιογραφία Αριστοτέλη Βαλαωρίτη. Εκατό χρόνια από το θάνατό του. Πρόλογος Κωστή Παλαμά, Αθήνα 1979, ΟΕΔΒ.
  9. Καραντώνης Ανδρέας, Η ποιητική και η ποίηση του Βαλαωρίτη, Αφιέρωμα Νέας Εστίας, Χριστούγεννα 1979, σσ. 43 - 64.