Βυζάντιος (Χατζηασλάνης) Δημήτριος
 
Βιβλιογραφία
 

 

1. Βάλσας Μ., Το νεοελληνικό θέατρο από το 1453 έως το 1900, εισαγωγή – μετάφραση Χ. Μπακονικόλα – Γεωργοπούλου, σσ. 353-360, Αθήνα 1994.

2. Βυζάντιος Δ. Κ. : Η Βαβυλωνία. Σημειώσεις, σχόλια, γλωσσάριο Τάσου Βουρνά. Αθήνα 1953 [ Στη σειρά Αθάνατα Έργα, αρ. 38].

3. Βυζάντιος Δ. Κ., Η Βαβυλωνία (α΄ και β΄ έκδοση). Επιμέλεια Σπύρου Ευαγγελάτου, Αθήνα 1972, Ερμής.

4. Πούχνερ Βάλτερ, Η γλωσσική σάτιρα στην ελληνική κωμωδία του 19ου αιώνα. Αθήνα 2001, Πατάκης.

5. Δημαράς Κ. Θ., Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Αθήνα 2000.