Βερναρδάκης Δημήτριος
 
Βιβλιογραφία
 

1.    Δημαράς Κ.θ., Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Αθήνα 2000, Γνώση.

2.     Καβαρνός Ι. Μ., Η δραματική ποίησις του Δημητρίου Βερναρδάκη, Αθήναι 1962.

3.     Μιχαηλίδης Μ. Ι., Βίος και έργα Δημητρίου Ν. Βερναρδάκη, Μυτιλήνη 1909.

4.     Μέγας Α. Ε., Η ιστορία του γλωσσικού ζητήματος, Αθήναι 1927.

5.     Παλαμάς Κωστής, Άπαντα, τομ. 2, σσ. 431 – 445, (για το έργο Φαύστα) [Αθήνα 1963], Μπίρης.

6.     Σιδέρης Γιάννης, «Το θέατρο του Βερναρδάκη. Τα εβδομήντα χρόνια της Φαύστας», Θέατρο, τόμ. Β΄, τεύχ. 9 (Μάιος – Ιούνιος 1963), σσ. 26 – 46.

7.     Φασουλάκης Στέρ. – Αργύρης Παντ., Αναγραφή δημοσιευμάτων Δημ. Ν. Βερναρδάκη και Γρηγ. Βερναρδάκη. Συμβολή πρώτη. Αθήνα 1986, Εταιρεία Λεσβιακών Μελετών.

8.    Φωτιάδης Δ. «Δημήτριος Ν. Βερναρδάκης», Νεώτερον εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν, τομ. Δ΄, σσ. 396-397, Αθήναι [χ.χ.], Ηλιος.