• Καμπανέλλης Ιάκωβος
1922-
 
Βιογραφία   Εργογραφία   Βιβλιογραφία